Webáruház készítés,webáruház ingyen, webshop ingyen
 
 
     Kezdőlap  |   WEBÁRUHÁZAK  |   Regisztráció  |   Kosaram  |   Kapcsolat  |
E-mail: Jelszó:





Kategóriák
Keresés: Terméknév, cikkszám Terméknév, cikkszám és leírás



palackosgaz.webshop.co.hu / PB gázpalack és Targoncagáz

Motorikus Targoncagáz
Motorikus Targoncagáz [27111397]
5 490 Ft / db palackosgaz

PB gáz 23.00 kg.
PB gáz 23.00 kg. [27111397]
9 600 Ft / db BIZTONSÁGI ADATLAP KIADÁS IDŐPONTJA: 2004. SZEPTEMBER 1) Meghatározás: Kereskedelmi név: Pébégáz; Szénhidrogéngáz-gázkeverék, A1 keverék. Gyártó cég neve: MOL Rt. US Üzletcsoport, Hazai Termelés – Tárolási Üzletág, Szegedi Bányászati Üzem. Cím, telefon, fax: Szeged 6701 Pf. 37, Tel.: (06)-62-421-088, Fax: (06)-62-315-555. Importáló cég neve: PRIMAGAZ CENTRAL EUROPE GES.M.B.H. Cím, telefon, fax: A-1010 Wien, Salztorgasse 2/5, Tel.: (43)-1-532-0546, Fax: (43)-1-532-1517. Forgalmazó cég neve: PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI Rt. Cím, telefon, fax: Budapest, Irinyi J. u. 4-20., Tel.: (06 1) 209 99 00, Fax: (06 1) 209 99 99. Veszély esetén: Prímagáz Töltőüzemek. 2) Összetétel és információ az alkotórészekről: Alkotórészek: Döntően propánból és butánból álló szagosított gázelegy, melyben a bután(ok) mennyisége max. 60 m%. Kis mennyiségben tartalmazhat metánt, etánt, propilént, butilént és pentánokat, valamint szagosító anya-got (etilmerkaptán v. tetrahidrotiofén v. dimetil-szulfid). Besorolás: Rendkívül gyúlékony cseppfolyósított gáz. 3) Veszélyesség szerinti besorolás: F+ Rendkívül gyúlékony folyékony gáz, amelynek szabadba jutásakor gyorsan nagy mennyiségű hideg köd és robbanóképes levegő-gőz keverék képződik. CAS szám: - (nincs) EU szám: UN1965 EINECS No.: - (nincs) Lehetséges káros hatások: Szem: A cseppfolyósított vagy nyomás alatti gázzal érintkező szemen fagyás keletkezhet. Bőr: A cseppfolyósított vagy nyomás alatti gázzal érintkező bőrfelületen fagyás keletkezhet. Belélegzés: A belégzés orr és torokirritációt, fejfájást, émelygést, hányást, szédülést, eufóriát, kábulatot okoz¬hat. Rosszul szellőzött és zárt helységben eszméletvesztés és a lélegzés leállása következhet be. 4) Elsősegélynyújtás: Szem: Szembe kerülés esetén a bő, langyos vizes öblítést azonnal el kell kezdeni, és folytatni kell mindaddig, amíg a szem magától ki nem nyílik. Ezután a szemhéjakat a szem felszínétől eltartva folytatni kell az öblí-tést 10-15 percen keresztül. A szemhéjakat erőszakkal szétfeszíteni tilos, mivel ez a retina leszakadását is előidézheti. Forduljunk azonnal orvoshoz. Bőr: Fagyás esetén azonnal merítse az érintett testrészt langyos vagy enyhén meleg vízbe és tartsa bemerítve, amíg a vérkeringés visszatér. A megfagyott testrészeket nem szabad dörzsölni, hanem steril kötszerrel kell befedni. Lenyelés: Gyakorlatilag nem fordulhat elő, mivel standard hőmérsékleten és nyomáson az anyag gáznemű. Belégzés: Azonnal ki kell vinni az érintett személyt gázmentes helyre. Pihenjen és ne hagyják lehűlni. Ha a lélegzés leállt vagy kihagy mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Sürgősséggel hívni kell a mentőket. Egyéb követelmények: A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe kell lefektetni, szoros ruhadarab-ját meg kell lazítani. A szennyezett ruhadarabokat, cipőt, harisnyát azonnal le kell húzni és el kell távolíta-ni. A szennyezett testrészeket bő melegvízzel le kell mosni. A légzés leállása esetén mesterséges lélegez-tetést kell alkalmazni. Eszméletvesztés esetén rögzített oldalfekvésbe kell helyezni és így szállítani. A baleset helyszínére orvost kell hívni. 5) Tűzveszélyesség: Tűzveszélyességi osztály: I. Tűzveszélyességi fokozat: “A”. Lobbanáspont: < -42 °C (zárt téri). Hanzcem kód: 2 WE MAK érték: MK 2300 mg/m3, M-III, V-A Intézkedések tűz esetén: - A nem érintett személyeket széliránnyal szemben el kell távolítani, Tűzoltóságot riasztani. Kisebb tüzek ese-tén porral oltó készüléket használhatunk. - Ha biztonságosan megtehető, akkor zárjuk el a tartály szelepét, és hagyjuk a tüzet kiégni. Ha nem lehet a gáz utánpótlását megszüntetni, akkor hagyjuk égni. Egyidejűleg hűtsük a szomszédos tárolót(kat) vagy pa-lackot(kat) vízsugárral. - Kerüljük el a gőz felhalmozódását, mert robbanóképes elegy képződhet. A robbanóképes gőzfelhő vándorol-hat, berobbanhat, visszaéghet. Vízpermetet használhatunk a gőzfelhő szétoszlatására. A biztonsági övezetben légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell felvenni. 6) Óvintézkedés baleset esetén: A nem érintett személyeket széliránnyal szemben kell eltávolítani. A veszélykörben a motort le kell állítani, a gyújtást ki kell kapcsolni, nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Gyújtószikrát okozó villamos készülékek és kapcsoló nem működtethető. Szellőztessük a helységet. Légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell felvenni. Vágjuk el a szivárgás helyének gázutánpótlását, ha biztonságosan megtehető. Vízpermettel oszlassuk szét a gőzfelhőt. Fedjük le a csatornahálózat nyílásait, ha lehetséges, mert a pébégáz bejutása esetén robbanásveszély jön létre. Ha nagyobb mennyiségű anyag jutott a szabadba, akkor biztonsági övezetet kell kialakítani, és mérlegelni kell a katasztrófa riadó elrendelését. Az illetékes hatóságokat értesíteni kell. Szárazföldön a veszélyeztetett területet ki kell üríteni, vízi utakon hajózási tilalmat kell elrendelni. 7) Kezelés és tárolás: Zárt rendszerben, a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően. Kezelés: A pébépalackokból tervezésük szerint folyadék vagy gőzfázis elvétele lehetséges. Gőzfázisú elvétel esetén a pa-lack álló helyzetben kell legyen. Folyadékfázisú elvétel esetén a palackon jelzett pozícióban kell használni. A termék folyadékfázisú töltése/lefejtése közben arcvédő és vízhatlan gumikesztyű használata ajánlott. Megfelelő szellőztetéssel elkerülhető a magas koncentrációjú gőz belégzésének veszélye. Tárolás: A terméket erre a célra tervezett palackban, tartályban, vagy más nyomástartó rendszerben kell tárolni. A terméket ajánlott elkülöníteni oxidáló gázoktól vagy egyéb tárolt oxidánsoktól. A csőhálózat és a kiszolgáló berendezések erre a célra tervezettek legyenek, és legyenek elektromosan össze-kötve és földelve a statikus feltöltődés megakadályozása végett. Referencia: 189/2000 (XI. 8.) Kormányrendelet, 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, 14/1998. (XI.27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 8) Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: Zárt, szivárgásmentes rendszer. A terméket illetően a következő koncentráció-határértékek lettek kijelölve az MSZ 21862-1:75 szerint: Átlagkoncentráció határértéke: 300 mg/m3, Csúcskoncentráció határértéke: 900 mg/m3. MAK szám: MK 2300 mg/m3, M-III, V-A Munkahelyi egészségügyi előírások: Élelmiszerektől tartsuk távol! Munka közben étkezni, inni, dohányozni tilos! Lángmentesített ill. pamut védőruházat viselése kötelező. Szellőzés: Jól szellőztethető helyen használjuk a terméket. A helyi szellőzést felhasználva ellenőrizzük hogy a mért koncentráció a határértékek alatt van. Légzőszervek védelme: Ajánlott védőeszköz használata, ha magas gázkoncentráció veszélye áll fenn. Kéz védelme: Folyadékfázissal való érintkezés esetén gumikesztyű használata. Szem védelme: Védőszemüveg vagy arcvédő használata a folyadékfázisú termék kezelése során. Bőr védelme: Biztonsági csizma vagy cipő a palackok kezelésénél. Hosszú ujjú védőruha használata a veszélynek kitett bőrfelület lefedése érdekében. 9) Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: cseppfolyósított gáz. Szín: színtelen. Szag: szagtalan (szagosító szer hozzáadásával biztosított jellegzetes gáz szaga). Forráspont: - 42 °C < … < -1 °C. Olvadáspont: - 186 °C < … < - 138 °C. Robbanási határértékek: 1,8 … 9,5 tf % levegőben. Öngyulladási hőmérséklet: 405 … 460 °C. Gőznyomás: max. 2100 KPa, 70 °C. max. 1450 KPa, 40 °C, MSZ 1601 szerint. min. 150 KPa, - 15 °C, MSZ 1601 szerint. Relatív gőzsűrűség (levegő=1): 1,85. Folyadéksűrűség: 525 … 555 kg/m3, 15 °C, MSZ 1601 szerint. Oldhatóság vízben: gyakorlatilag oldhatatlan. 10) Stabilitás és reakciókészség: Stabilitás: Levegővel robbanóképes keveréket formálhat. Összeférhetetlenség: Pébé alkotói erős oxidáló szerekkel hevesen reagálnak (peroxid, műanyagok, klór-dioxid, salétromsav). Veszélyes bomlástermékek: Normális esetben széndioxid, kevés oxigén esetén szénmonoxid. 11) Toxikológiai adatok: Szemsérülés: Gáz esetén nincs. Bőrrel való érintkezés: Gáz esetén nincs Belélegzés: 20 g/m3 rövid ideig elviselhető tünetmentesen, 10 … 40 g/m3 (5 000 … 20 000) cm3/m3 szagküszöbérték. Rákkeltő hatás: Nincs ismert hatás. Mutációs hatás (öröklődő fejlődési rendellenességet okozó hatás): Nincs ismert hatás. Teratogenitás (nem tovább öröklődő rendellenességet okozó hatás): Nincs ismert hatás. 12) Ökotoxicitás: Nincs ismert élő szervezetet károsító hatása. Atmoszférikus körülmények között a propán fotodegradál. A vizi organizmusokra való hatása nem ismert. LC50/96 h 1000 mg/l fölött. 13) Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Ne ürítsük ki olyan helyen a terméket, ahol a levegővel elegyedve robbanóképes keveréket alkothat. Ártalmatlanítása ellenőrzött elégetéssel történik. 14) Szállításra vonatkozó előírások: UN szám: UN 1965 Osztály: 2 Szállítási besorolás: 2F (Cseppfolyósított gyúlékony gáz) Hazchem kód: 2WE. ADR/RID: Szénhidrogén-gázkeverék, cseppfolyósított m. n. n. (A1 keverék), 2.1 LATA/ICAO: Class 2. 15) Szabályozási információk: Termék címke: F+ Rendkívül gyúlékony. Veszélyt jelző címke: “Risk” és “Safety” mondatok: R 13: Rendkívül gyúlékony folyékony gáz. S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 9: A palack jól szellőztethető helyen tartandó. S 16: Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. S 33: A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Hivatkozások: ADR, RID, 189/2000 (XI. 8.) Kormányrendelet, 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, 14/1998. (XI.27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 16) Egyéb információk: Egyéb technikai és biztonságtechnikai kérdésekkel forduljon a PRÍMAGÁZ Rt.-hez. Cím: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20, tel.: (06 1) 209 9900, fax.: (06 1) 209 9999, vagy a PRÍMAGÁZ Rt. töltőüzemeihez. palackosgaz

PB gázpalack 11.50 kg.
PB gázpalack 11.50 kg. [27111397]
4 799 Ft / db BIZTONSÁGI ADATLAP KIADÁS IDŐPONTJA: 2004. SZEPTEMBER 1) Meghatározás: Kereskedelmi név: Pébégáz; Szénhidrogéngáz-gázkeverék, A1 keverék. Gyártó cég neve: MOL Rt. US Üzletcsoport, Hazai Termelés – Tárolási Üzletág, Szegedi Bányászati Üzem. Cím, telefon, fax: Szeged 6701 Pf. 37, Tel.: (06)-62-421-088, Fax: (06)-62-315-555. Importáló cég neve: PRIMAGAZ CENTRAL EUROPE GES.M.B.H. Cím, telefon, fax: A-1010 Wien, Salztorgasse 2/5, Tel.: (43)-1-532-0546, Fax: (43)-1-532-1517. Forgalmazó cég neve: PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI Rt. Cím, telefon, fax: Budapest, Irinyi J. u. 4-20., Tel.: (06 1) 209 99 00, Fax: (06 1) 209 99 99. Veszély esetén: Prímagáz Töltőüzemek. 2) Összetétel és információ az alkotórészekről: Alkotórészek: Döntően propánból és butánból álló szagosított gázelegy, melyben a bután(ok) mennyisége max. 60 m%. Kis mennyiségben tartalmazhat metánt, etánt, propilént, butilént és pentánokat, valamint szagosító anya-got (etilmerkaptán v. tetrahidrotiofén v. dimetil-szulfid). Besorolás: Rendkívül gyúlékony cseppfolyósított gáz. 3) Veszélyesség szerinti besorolás: F+ Rendkívül gyúlékony folyékony gáz, amelynek szabadba jutásakor gyorsan nagy mennyiségű hideg köd és robbanóképes levegő-gőz keverék képződik. CAS szám: - (nincs) EU szám: UN1965 EINECS No.: - (nincs) Lehetséges káros hatások: Szem: A cseppfolyósított vagy nyomás alatti gázzal érintkező szemen fagyás keletkezhet. Bőr: A cseppfolyósított vagy nyomás alatti gázzal érintkező bőrfelületen fagyás keletkezhet. Belélegzés: A belégzés orr és torokirritációt, fejfájást, émelygést, hányást, szédülést, eufóriát, kábulatot okoz¬hat. Rosszul szellőzött és zárt helységben eszméletvesztés és a lélegzés leállása következhet be. 4) Elsősegélynyújtás: Szem: Szembe kerülés esetén a bő, langyos vizes öblítést azonnal el kell kezdeni, és folytatni kell mindaddig, amíg a szem magától ki nem nyílik. Ezután a szemhéjakat a szem felszínétől eltartva folytatni kell az öblí-tést 10-15 percen keresztül. A szemhéjakat erőszakkal szétfeszíteni tilos, mivel ez a retina leszakadását is előidézheti. Forduljunk azonnal orvoshoz. Bőr: Fagyás esetén azonnal merítse az érintett testrészt langyos vagy enyhén meleg vízbe és tartsa bemerítve, amíg a vérkeringés visszatér. A megfagyott testrészeket nem szabad dörzsölni, hanem steril kötszerrel kell befedni. Lenyelés: Gyakorlatilag nem fordulhat elő, mivel standard hőmérsékleten és nyomáson az anyag gáznemű. Belégzés: Azonnal ki kell vinni az érintett személyt gázmentes helyre. Pihenjen és ne hagyják lehűlni. Ha a lélegzés leállt vagy kihagy mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Sürgősséggel hívni kell a mentőket. Egyéb követelmények: A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe kell lefektetni, szoros ruhadarab-ját meg kell lazítani. A szennyezett ruhadarabokat, cipőt, harisnyát azonnal le kell húzni és el kell távolíta-ni. A szennyezett testrészeket bő melegvízzel le kell mosni. A légzés leállása esetén mesterséges lélegez-tetést kell alkalmazni. Eszméletvesztés esetén rögzített oldalfekvésbe kell helyezni és így szállítani. A baleset helyszínére orvost kell hívni. 5) Tűzveszélyesség: Tűzveszélyességi osztály: I. Tűzveszélyességi fokozat: “A”. Lobbanáspont: < -42 °C (zárt téri). Hanzcem kód: 2 WE MAK érték: MK 2300 mg/m3, M-III, V-A Intézkedések tűz esetén: - A nem érintett személyeket széliránnyal szemben el kell távolítani, Tűzoltóságot riasztani. Kisebb tüzek ese-tén porral oltó készüléket használhatunk. - Ha biztonságosan megtehető, akkor zárjuk el a tartály szelepét, és hagyjuk a tüzet kiégni. Ha nem lehet a gáz utánpótlását megszüntetni, akkor hagyjuk égni. Egyidejűleg hűtsük a szomszédos tárolót(kat) vagy pa-lackot(kat) vízsugárral. - Kerüljük el a gőz felhalmozódását, mert robbanóképes elegy képződhet. A robbanóképes gőzfelhő vándorol-hat, berobbanhat, visszaéghet. Vízpermetet használhatunk a gőzfelhő szétoszlatására. A biztonsági övezetben légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell felvenni. 6) Óvintézkedés baleset esetén: A nem érintett személyeket széliránnyal szemben kell eltávolítani. A veszélykörben a motort le kell állítani, a gyújtást ki kell kapcsolni, nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Gyújtószikrát okozó villamos készülékek és kapcsoló nem működtethető. Szellőztessük a helységet. Légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell felvenni. Vágjuk el a szivárgás helyének gázutánpótlását, ha biztonságosan megtehető. Vízpermettel oszlassuk szét a gőzfelhőt. Fedjük le a csatornahálózat nyílásait, ha lehetséges, mert a pébégáz bejutása esetén robbanásveszély jön létre. Ha nagyobb mennyiségű anyag jutott a szabadba, akkor biztonsági övezetet kell kialakítani, és mérlegelni kell a katasztrófa riadó elrendelését. Az illetékes hatóságokat értesíteni kell. Szárazföldön a veszélyeztetett területet ki kell üríteni, vízi utakon hajózási tilalmat kell elrendelni. 7) Kezelés és tárolás: Zárt rendszerben, a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően. Kezelés: A pébépalackokból tervezésük szerint folyadék vagy gőzfázis elvétele lehetséges. Gőzfázisú elvétel esetén a pa-lack álló helyzetben kell legyen. Folyadékfázisú elvétel esetén a palackon jelzett pozícióban kell használni. A termék folyadékfázisú töltése/lefejtése közben arcvédő és vízhatlan gumikesztyű használata ajánlott. Megfelelő szellőztetéssel elkerülhető a magas koncentrációjú gőz belégzésének veszélye. Tárolás: A terméket erre a célra tervezett palackban, tartályban, vagy más nyomástartó rendszerben kell tárolni. A terméket ajánlott elkülöníteni oxidáló gázoktól vagy egyéb tárolt oxidánsoktól. A csőhálózat és a kiszolgáló berendezések erre a célra tervezettek legyenek, és legyenek elektromosan össze-kötve és földelve a statikus feltöltődés megakadályozása végett. Referencia: 189/2000 (XI. 8.) Kormányrendelet, 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, 14/1998. (XI.27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 8) Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: Zárt, szivárgásmentes rendszer. A terméket illetően a következő koncentráció-határértékek lettek kijelölve az MSZ 21862-1:75 szerint: Átlagkoncentráció határértéke: 300 mg/m3, Csúcskoncentráció határértéke: 900 mg/m3. MAK szám: MK 2300 mg/m3, M-III, V-A Munkahelyi egészségügyi előírások: Élelmiszerektől tartsuk távol! Munka közben étkezni, inni, dohányozni tilos! Lángmentesített ill. pamut védőruházat viselése kötelező. Szellőzés: Jól szellőztethető helyen használjuk a terméket. A helyi szellőzést felhasználva ellenőrizzük hogy a mért koncentráció a határértékek alatt van. Légzőszervek védelme: Ajánlott védőeszköz használata, ha magas gázkoncentráció veszélye áll fenn. Kéz védelme: Folyadékfázissal való érintkezés esetén gumikesztyű használata. Szem védelme: Védőszemüveg vagy arcvédő használata a folyadékfázisú termék kezelése során. Bőr védelme: Biztonsági csizma vagy cipő a palackok kezelésénél. Hosszú ujjú védőruha használata a veszélynek kitett bőrfelület lefedése érdekében. 9) Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: cseppfolyósított gáz. Szín: színtelen. Szag: szagtalan (szagosító szer hozzáadásával biztosított jellegzetes gáz szaga). Forráspont: - 42 °C < … < -1 °C. Olvadáspont: - 186 °C < … < - 138 °C. Robbanási határértékek: 1,8 … 9,5 tf % levegőben. Öngyulladási hőmérséklet: 405 … 460 °C. Gőznyomás: max. 2100 KPa, 70 °C. max. 1450 KPa, 40 °C, MSZ 1601 szerint. min. 150 KPa, - 15 °C, MSZ 1601 szerint. Relatív gőzsűrűség (levegő=1): 1,85. Folyadéksűrűség: 525 … 555 kg/m3, 15 °C, MSZ 1601 szerint. Oldhatóság vízben: gyakorlatilag oldhatatlan. 10) Stabilitás és reakciókészség: Stabilitás: Levegővel robbanóképes keveréket formálhat. Összeférhetetlenség: Pébé alkotói erős oxidáló szerekkel hevesen reagálnak (peroxid, műanyagok, klór-dioxid, salétromsav). Veszélyes bomlástermékek: Normális esetben széndioxid, kevés oxigén esetén szénmonoxid. 11) Toxikológiai adatok: Szemsérülés: Gáz esetén nincs. Bőrrel való érintkezés: Gáz esetén nincs Belélegzés: 20 g/m3 rövid ideig elviselhető tünetmentesen, 10 … 40 g/m3 (5 000 … 20 000) cm3/m3 szagküszöbérték. Rákkeltő hatás: Nincs ismert hatás. Mutációs hatás (öröklődő fejlődési rendellenességet okozó hatás): Nincs ismert hatás. Teratogenitás (nem tovább öröklődő rendellenességet okozó hatás): Nincs ismert hatás. 12) Ökotoxicitás: Nincs ismert élő szervezetet károsító hatása. Atmoszférikus körülmények között a propán fotodegradál. A vizi organizmusokra való hatása nem ismert. LC50/96 h 1000 mg/l fölött. 13) Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Ne ürítsük ki olyan helyen a terméket, ahol a levegővel elegyedve robbanóképes keveréket alkothat. Ártalmatlanítása ellenőrzött elégetéssel történik. 14) Szállításra vonatkozó előírások: UN szám: UN 1965 Osztály: 2 Szállítási besorolás: 2F (Cseppfolyósított gyúlékony gáz) Hazchem kód: 2WE. ADR/RID: Szénhidrogén-gázkeverék, cseppfolyósított m. n. n. (A1 keverék), 2.1 LATA/ICAO: Class 2. 15) Szabályozási információk: Termék címke: F+ Rendkívül gyúlékony. Veszélyt jelző címke: “Risk” és “Safety” mondatok: R 13: Rendkívül gyúlékony folyékony gáz. S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 9: A palack jól szellőztethető helyen tartandó. S 16: Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. S 33: A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Hivatkozások: ADR, RID, 189/2000 (XI. 8.) Kormányrendelet, 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, 14/1998. (XI.27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 16) Egyéb információk: Egyéb technikai és biztonságtechnikai kérdésekkel forduljon a PRÍMAGÁZ Rt.-hez. Cím: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20, tel.: (06 1) 209 9900, fax.: (06 1) 209 9999, vagy a PRÍMAGÁZ Rt. töltőüzemeihez. palackosgaz

Propán  gázpalack 11.00Kg.
Propán gázpalack 11.00Kg. [27111397]
5 702 Ft / db BIZTONSÁGI ADATLAP KIADÁS IDŐPONTJA: 2004. SZEPTEMBER 1) Meghatározás: Kereskedelmi név: Propán. Gyártó cég neve: MOL Rt. US Üzletcsoport, Hazai Termelés – Tárolási Üzletág, Szegedi Bányászati Üzem. Cím, telefon, fax: Szeged 6701 Pf. 37, Tel.: (06)-62-421-088, Fax: (06)-62-315-555. Importáló cég neve: PRIMAGAZ CENTRAL EUROPE GES.M.B.H. Cím, telefon, fax: A-1010 Wien, Salztorgasse 2/5, Tel.: (43)-1-532-0546, Fax: (43)-1-532-1517. Forgalmazó cég neve: PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI Rt. Cím, telefon, fax: Budapest, Irinyi J. u. 4-20., Tel.: (06 1) 209 9900, Fax: (06 1) 2009 9999. Veszély esetén: Prímagáz Töltőüzemek. 2) Összetétel és információ az alkotórészekről: Alkotórészek: Döntően propánból (C3H8) álló szagosított gázelegy, amelyben a propán mennyisége min. 95 m%. Kis mennyiségben tartalmazhat propilént, butánt, butilént és pentánokat, valamint szagosí-tó anyagot (etilmerkaptán v. tetrahidrotiofén v. dimetil-szulfid). Besorolás: Rendkívül gyúlékony cseppfolyósított gáz. 3) Veszélyesség szerinti besorolás: F+ Rendkívül gyúlékony cseppfolyós gáz, amelynek szabadba jutásakor gyorsan nagy mennyiségű hideg köd és robbanóképes levegő-gőz keverék képződik. CAS szám: 74-98-6 EU szám: UN 1965 EINECS No.: 2008279 Lehetséges káros hatások: Szem: A cseppfolyósított vagy nyomás alatti gázzal érintkező szemen fagyás keletkezhet. Bőr: A cseppfolyósított vagy nyomás alatti gázzal érintkező bőrfelületen fagyás keletkezhet. Belélegzés: A belégzés orr és torokirritációt, fejfájást, émelygést, hányást, szédülést, eufóriát, kábulatot okoz-hat. Rosszul szellőzött és zárt helységben eszméletvesztés és a lélegzés leállása következhet be. 4) Elsősegélynyújtás: Szem: Szembe kerülés esetén a bő, langyos vizes öblítést azonnal el kell kezdeni, és folytatni kell mind-addig, amíg a szem magától ki nem nyílik. Ezután a szemhéjakat a szem felszínétől eltartva foly-tatni kell az öblítést 10-15 percen keresztül. A szemhéjakat erőszakkal szétfeszíteni tilos, mivel ez a retina leszakadását is előidézheti. Fordul-junk azonnal orvoshoz. Bőr: Fagyás esetén azonnal merítse az érintett testrészt langyos vagy enyhén meleg vízbe és tartsa bemerítve, amíg a vérkeringés visszatér. A megfagyott testrészeket nem szabad dörzsölni, hanem steril kötszerrel kell befedni. Lenyelés: Gyakorlatilag nem fordulhat elő, mivel standard hőmérsékleten és nyomáson az anyag gáznemű. Belégzés: Azonnal ki kell vinni az érintett személyt gázmentes helyre. Pihenjen és ne hagyják lehűlni. Ha a lélegzés leállt vagy kihagy mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Sürgősséggel hívni kell a mentőket. Egyéb követelmények: A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe kell lefektetni, szoros ruhadarab-ját meg kell lazítani. A szennyezett ruhadarabokat, cipőt, harisnyát azonnal le kell húzni és el kell távolítani. A szennyezett testrészeket bő melegvízzel le kell mosni. Légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. A baleset helyszínére orvost kell hívni. Eszméletvesztés esetén rögzített oldalfekvésbe kell helyezni és így szállítani. 5) Tűzveszélyesség: Tűzveszélyességi osztály: I. Tűzveszélyességi fokozat: “A”. Lobbanáspont: -104 °C (zárttéri). Hanzcem kód: 2 WE MAK érték: MK 2300 mg/m3, M-III, V-B Intézkedések tűz esetén:  A nem érintett személyeket széliránnyal szemben el kell távolítani, Tűzoltóságot riasztani. Kisebb tüzek esetén porraloltó készüléket használhatunk.  Ha biztonságosan megtehető, akkor zárjuk el a tartály szelepét, és hagyjuk a tüzet kiégni. Ha nem lehet a gáz utánpótlását megszüntetni, akkor hagyjuk égni. Egyidejűleg hűtsük a szomszédos tárolót(kat) vagy palackot(kat) vízsugárral.  Kerüljük el a gőz felhalmozódását, mert robbanóképes elegy képződhet. A robbanóképes gőzfelhő vándorolhat, berobbanhat, visszaéghet. Vízpermetet használhatunk a gőzfelhő szétoszlatására. A biztonsági övezetben légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell felvenni. 6) Óvintézkedés baleset esetén: A nem érintett személyeket széliránnyal szemben kell eltávolítani. A veszélykörben a motort le kell állítani, a gyújtást ki kell kapcsolni, nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Gyújtószikrát okozó villamos készülékek és kapcsoló nem működtethető. Szellőztessük a helységet. Légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell felvenni. Vágjuk el a szivárgás helyének gázutánpótlását, ha biztonságosan megtehető. Vízpermettel oszlassuk szét a gőzfelhőt. Fedjük le a csatornahálózat nyílásait, ha lehetséges, mert a pébégáz bejutása esetén robbanásveszély jön létre. Ha nagyobb mennyiségű anyag jutott a szabadba, akkor biztonsági övezetet kell kialakítani, és mérlegelni kell a katasztrófa riadó elrendelését. Az illetékes hatóságokat értesíteni kell. Szárazföldön a veszélyeztetett területet ki kell üríteni, vízi utakon hajózási tilalmat kell elrendelni. 7) Kezelés és tárolás: Zárt rendszerben, a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően. Kezelés: A pébé gázpalackokból tervezésük szerint folyadék, vagy gőzfázis elvétele lehetséges. Gőzfázisú elvétel esetén a palack álló helyzetben kell legyen. Folyadékfázisú elvétel esetén a palackon jelzett pozícióban kell használni. A termék folyadékfázisú töltése/lefejtése közben arcvédő és vízhatlan gumikesztyű használata ajánlott. Megfelelő szellőztetéssel elkerülhető a magas koncentrációjú gőz belégzésének veszélye. Tárolás: A terméket erre a célra tervezett palackban, tartályban, vagy más nyomástartó rendszerben kell tárolni. A terméket ajánlott elkülöníteni oxidáló gázoktól vagy egyéb tárolt oxidánsoktól. A csőhálózat és a kiszolgáló berendezések erre a célra tervezettek legyenek, és legyenek elektromosan összeköt-ve és földelve a statikus feltöltődés megakadályozása végett. Referencia: 189/2000 (XI. 8.) Kormányrendelet, 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, 14/1998. (XI.27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 8) Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: Zárt, szivárgásmentes rendszer. A terméket illetően a következő koncentráció-határértékek lettek kijelölve az MSZ 21862-1:75 szerint: Átlagkoncentráció határértéke: 300 mg/m3, Csúcskoncentráció határértéke: 900 mg/m3. MAK szám: MK 2300 mg/m3, M-III, V-B Munkahelyi egészségügyi előírások: Élelmiszerektől tartsuk távol! Munka közben étkezni, inni, dohányozni tilos! Lángmentesített ill. pamut védőruházat viselése kötelező. Szellőzés: Jól szellőztethető helyen használjuk a terméket. A helyi szellőzést felhasználva ellenőrizzük, hogy a mért koncentráció a határértékek alatt van. Légzőszervek védelme: Ajánlott védőeszköz használata, ha magas gázkoncentráció veszélye áll fenn. Kéz védelme: Folyadékfázissal való érintkezés esetén gumikesztyű használata. Szem védelme: Védőszemüveg vagy arcvédő használata a folyadékfázisú termék kezelése során. Bőr védelme: Biztonsági csizma vagy cipő a palackok kezelésénél. Hosszúujjú védőruha használata a veszélynek kitett bőrfelület lefedése érdekében. 9) Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: cseppfolyósított gáz. Szín: színtelen. Szag: szagtalan (szagosító szer hozzáadásával biztosított jellegzetes gáz szaga). Forráspont: - 42 °C. Olvadáspont: - 186 °C. Robbanási határértékek: 2,1 … 9,5 tf % levegőben. Öngyulladási hőmérséklet: 450 °C. Gőznyomás: max. 1450 KPa, 40 °C, MSZ 1601 szerint. Relatív gőzsűrűség (levegő=1): 1,5 15 °C-on. Folyadéksűrűség: 500 … 510 kg/m3, 15 °C, MSZ 1601 szerint. Oldhatóság vízben: gyakorlatilag oldhatatlan. 10) Stabilitás és reakciókészség: Stabilitás: Levegővel robbanóképes keveréket formálhat. Összeférhetetlenség: A propán erős oxidáló szerekkel hevesen reagál (peroxid, műanyagok, klór-dioxid, salétromsav). Veszélyes bomlástermékek: Normális esetben széndioxid, kevés oxigén esetén szénmonoxid. 11) Toxikológiai adatok: Szemsérülés: Gáz esetén nincs. Bőrrel való érintkezés: Gáz esetén nincs Belélegzés: Meghatározatlan. Rákkeltő hatás: Nincs ismert hatás. Mutációs hatás (öröklődő fejlődési rendellenességet okozó hatás): Nincs ismert hatás. Teratogenitás (nem tovább öröklődő rendellenességet okozó hatás): Nincs ismert hatás. 12) Ökotoxicitás: Nincs ismert élő szervezetet károsító hatása. Atmoszférikus körülmények között a propán fotodegradál. Vízi organizmusokra való hatása nem ismert. 13) Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Ne ürítsük ki olyan helyen a terméket, ahol a levegővel elegyedve robbanóképes keveréket alkothat. Ártalmatlanítása ellenőrzött elégetéssel történik. 14) Szállításra vonatkozó előírások: UN szám: UN 1965 Osztály: 2 Szállítási besorolás: 2F (Cseppfolyósított gyúlékony gáz) Hazchem kód: 2WE. ADR/RID: Szénhidrogén-gázkeverék, cseppfolyósított m. n. n. (C keverék), 2.1 LATA/ICAO: Class 2. 15) Szabályozási információk: Termék címke: F+ Rendkívül gyúlékony. Veszélyt jelző címke: “Risk” és “Safety” mondatok: R 13: Rendkívül gyúlékony folyékony gáz. S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 9: A palack jól szellőztethető helyen tartandó. S 16: Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. S 33: A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Hivatkozások: ADR, RID, 189/2000 (XI. 8.) Kormányrendelet, 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, 14/1998. (XI.27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 16) Egyéb információk: Egyéb technikai és biztonságtechnikai kérdésekkel forduljon a PRÍMAGÁZ Rt.-hez. Cím: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20, tel.: (06 1) 209 9900, fax.: (06 1) 209 9999, vagy a PRÍMAGÁZ Rt. töltőüzemeihez. palackosgaz

Propán gázpalack 20.00 Kg.
Propán gázpalack 20.00 Kg. [27111397]
11 800 Ft / db BIZTONSÁGI ADATLAP KIADÁS IDŐPONTJA: 2004. SZEPTEMBER 1) Meghatározás: Kereskedelmi név: Propán. Gyártó cég neve: MOL Rt. US Üzletcsoport, Hazai Termelés – Tárolási Üzletág, Szegedi Bányászati Üzem. Cím, telefon, fax: Szeged 6701 Pf. 37, Tel.: (06)-62-421-088, Fax: (06)-62-315-555. Importáló cég neve: PRIMAGAZ CENTRAL EUROPE GES.M.B.H. Cím, telefon, fax: A-1010 Wien, Salztorgasse 2/5, Tel.: (43)-1-532-0546, Fax: (43)-1-532-1517. Forgalmazó cég neve: PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI Rt. Cím, telefon, fax: Budapest, Irinyi J. u. 4-20., Tel.: (06 1) 209 9900, Fax: (06 1) 2009 9999. Veszély esetén: Prímagáz Töltőüzemek. 2) Összetétel és információ az alkotórészekről: Alkotórészek: Döntően propánból (C3H8) álló szagosított gázelegy, amelyben a propán mennyisége min. 95 m%. Kis mennyiségben tartalmazhat propilént, butánt, butilént és pentánokat, valamint szagosí-tó anyagot (etilmerkaptán v. tetrahidrotiofén v. dimetil-szulfid). Besorolás: Rendkívül gyúlékony cseppfolyósított gáz. 3) Veszélyesség szerinti besorolás: F+ Rendkívül gyúlékony cseppfolyós gáz, amelynek szabadba jutásakor gyorsan nagy mennyiségű hideg köd és robbanóképes levegő-gőz keverék képződik. CAS szám: 74-98-6 EU szám: UN 1965 EINECS No.: 2008279 Lehetséges káros hatások: Szem: A cseppfolyósított vagy nyomás alatti gázzal érintkező szemen fagyás keletkezhet. Bőr: A cseppfolyósított vagy nyomás alatti gázzal érintkező bőrfelületen fagyás keletkezhet. Belélegzés: A belégzés orr és torokirritációt, fejfájást, émelygést, hányást, szédülést, eufóriát, kábulatot okoz-hat. Rosszul szellőzött és zárt helységben eszméletvesztés és a lélegzés leállása következhet be. 4) Elsősegélynyújtás: Szem: Szembe kerülés esetén a bő, langyos vizes öblítést azonnal el kell kezdeni, és folytatni kell mind-addig, amíg a szem magától ki nem nyílik. Ezután a szemhéjakat a szem felszínétől eltartva foly-tatni kell az öblítést 10-15 percen keresztül. A szemhéjakat erőszakkal szétfeszíteni tilos, mivel ez a retina leszakadását is előidézheti. Fordul-junk azonnal orvoshoz. Bőr: Fagyás esetén azonnal merítse az érintett testrészt langyos vagy enyhén meleg vízbe és tartsa bemerítve, amíg a vérkeringés visszatér. A megfagyott testrészeket nem szabad dörzsölni, hanem steril kötszerrel kell befedni. Lenyelés: Gyakorlatilag nem fordulhat elő, mivel standard hőmérsékleten és nyomáson az anyag gáznemű. Belégzés: Azonnal ki kell vinni az érintett személyt gázmentes helyre. Pihenjen és ne hagyják lehűlni. Ha a lélegzés leállt vagy kihagy mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Sürgősséggel hívni kell a mentőket. Egyéb követelmények: A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe kell lefektetni, szoros ruhadarab-ját meg kell lazítani. A szennyezett ruhadarabokat, cipőt, harisnyát azonnal le kell húzni és el kell távolítani. A szennyezett testrészeket bő melegvízzel le kell mosni. Légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. A baleset helyszínére orvost kell hívni. Eszméletvesztés esetén rögzített oldalfekvésbe kell helyezni és így szállítani. 5) Tűzveszélyesség: Tűzveszélyességi osztály: I. Tűzveszélyességi fokozat: “A”. Lobbanáspont: -104 °C (zárttéri). Hanzcem kód: 2 WE MAK érték: MK 2300 mg/m3, M-III, V-B Intézkedések tűz esetén:  A nem érintett személyeket széliránnyal szemben el kell távolítani, Tűzoltóságot riasztani. Kisebb tüzek esetén porraloltó készüléket használhatunk.  Ha biztonságosan megtehető, akkor zárjuk el a tartály szelepét, és hagyjuk a tüzet kiégni. Ha nem lehet a gáz utánpótlását megszüntetni, akkor hagyjuk égni. Egyidejűleg hűtsük a szomszédos tárolót(kat) vagy palackot(kat) vízsugárral.  Kerüljük el a gőz felhalmozódását, mert robbanóképes elegy képződhet. A robbanóképes gőzfelhő vándorolhat, berobbanhat, visszaéghet. Vízpermetet használhatunk a gőzfelhő szétoszlatására. A biztonsági övezetben légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell felvenni. 6) Óvintézkedés baleset esetén: A nem érintett személyeket széliránnyal szemben kell eltávolítani. A veszélykörben a motort le kell állítani, a gyújtást ki kell kapcsolni, nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Gyújtószikrát okozó villamos készülékek és kapcsoló nem működtethető. Szellőztessük a helységet. Légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell felvenni. Vágjuk el a szivárgás helyének gázutánpótlását, ha biztonságosan megtehető. Vízpermettel oszlassuk szét a gőzfelhőt. Fedjük le a csatornahálózat nyílásait, ha lehetséges, mert a pébégáz bejutása esetén robbanásveszély jön létre. Ha nagyobb mennyiségű anyag jutott a szabadba, akkor biztonsági övezetet kell kialakítani, és mérlegelni kell a katasztrófa riadó elrendelését. Az illetékes hatóságokat értesíteni kell. Szárazföldön a veszélyeztetett területet ki kell üríteni, vízi utakon hajózási tilalmat kell elrendelni. 7) Kezelés és tárolás: Zárt rendszerben, a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően. Kezelés: A pébé gázpalackokból tervezésük szerint folyadék, vagy gőzfázis elvétele lehetséges. Gőzfázisú elvétel esetén a palack álló helyzetben kell legyen. Folyadékfázisú elvétel esetén a palackon jelzett pozícióban kell használni. A termék folyadékfázisú töltése/lefejtése közben arcvédő és vízhatlan gumikesztyű használata ajánlott. Megfelelő szellőztetéssel elkerülhető a magas koncentrációjú gőz belégzésének veszélye. Tárolás: A terméket erre a célra tervezett palackban, tartályban, vagy más nyomástartó rendszerben kell tárolni. A terméket ajánlott elkülöníteni oxidáló gázoktól vagy egyéb tárolt oxidánsoktól. A csőhálózat és a kiszolgáló berendezések erre a célra tervezettek legyenek, és legyenek elektromosan összeköt-ve és földelve a statikus feltöltődés megakadályozása végett. Referencia: 189/2000 (XI. 8.) Kormányrendelet, 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, 14/1998. (XI.27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 8) Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: Zárt, szivárgásmentes rendszer. A terméket illetően a következő koncentráció-határértékek lettek kijelölve az MSZ 21862-1:75 szerint: Átlagkoncentráció határértéke: 300 mg/m3, Csúcskoncentráció határértéke: 900 mg/m3. MAK szám: MK 2300 mg/m3, M-III, V-B Munkahelyi egészségügyi előírások: Élelmiszerektől tartsuk távol! Munka közben étkezni, inni, dohányozni tilos! Lángmentesített ill. pamut védőruházat viselése kötelező. Szellőzés: Jól szellőztethető helyen használjuk a terméket. A helyi szellőzést felhasználva ellenőrizzük, hogy a mért koncentráció a határértékek alatt van. Légzőszervek védelme: Ajánlott védőeszköz használata, ha magas gázkoncentráció veszélye áll fenn. Kéz védelme: Folyadékfázissal való érintkezés esetén gumikesztyű használata. Szem védelme: Védőszemüveg vagy arcvédő használata a folyadékfázisú termék kezelése során. Bőr védelme: Biztonsági csizma vagy cipő a palackok kezelésénél. Hosszúujjú védőruha használata a veszélynek kitett bőrfelület lefedése érdekében. 9) Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: cseppfolyósított gáz. Szín: színtelen. Szag: szagtalan (szagosító szer hozzáadásával biztosított jellegzetes gáz szaga). Forráspont: - 42 °C. Olvadáspont: - 186 °C. Robbanási határértékek: 2,1 … 9,5 tf % levegőben. Öngyulladási hőmérséklet: 450 °C. Gőznyomás: max. 1450 KPa, 40 °C, MSZ 1601 szerint. Relatív gőzsűrűség (levegő=1): 1,5 15 °C-on. Folyadéksűrűség: 500 … 510 kg/m3, 15 °C, MSZ 1601 szerint. Oldhatóság vízben: gyakorlatilag oldhatatlan. 10) Stabilitás és reakciókészség: Stabilitás: Levegővel robbanóképes keveréket formálhat. Összeférhetetlenség: A propán erős oxidáló szerekkel hevesen reagál (peroxid, műanyagok, klór-dioxid, salétromsav). Veszélyes bomlástermékek: Normális esetben széndioxid, kevés oxigén esetén szénmonoxid. 11) Toxikológiai adatok: Szemsérülés: Gáz esetén nincs. Bőrrel való érintkezés: Gáz esetén nincs Belélegzés: Meghatározatlan. Rákkeltő hatás: Nincs ismert hatás. Mutációs hatás (öröklődő fejlődési rendellenességet okozó hatás): Nincs ismert hatás. Teratogenitás (nem tovább öröklődő rendellenességet okozó hatás): Nincs ismert hatás. 12) Ökotoxicitás: Nincs ismert élő szervezetet károsító hatása. Atmoszférikus körülmények között a propán fotodegradál. Vízi organizmusokra való hatása nem ismert. 13) Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Ne ürítsük ki olyan helyen a terméket, ahol a levegővel elegyedve robbanóképes keveréket alkothat. Ártalmatlanítása ellenőrzött elégetéssel történik. 14) Szállításra vonatkozó előírások: UN szám: UN 1965 Osztály: 2 Szállítási besorolás: 2F (Cseppfolyósított gyúlékony gáz) Hazchem kód: 2WE. ADR/RID: Szénhidrogén-gázkeverék, cseppfolyósított m. n. n. (C keverék), 2.1 LATA/ICAO: Class 2. 15) Szabályozási információk: Termék címke: F+ Rendkívül gyúlékony. Veszélyt jelző címke: “Risk” és “Safety” mondatok: R 13: Rendkívül gyúlékony folyékony gáz. S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 9: A palack jól szellőztethető helyen tartandó. S 16: Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. S 33: A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Hivatkozások: ADR, RID, 189/2000 (XI. 8.) Kormányrendelet, 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, 14/1998. (XI.27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 16) Egyéb információk: Egyéb technikai és biztonságtechnikai kérdésekkel forduljon a PRÍMAGÁZ Rt.-hez. Cím: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20, tel.: (06 1) 209 9900, fax.: (06 1) 209 9999, vagy a PRÍMAGÁZ Rt. töltőüzemeihez. palackosgaz

Találatok értékelése: 5 az 5-ből, 3278 osztályzat.

Címszavakban

PB gázpalack és Targoncagáz, palackosgaz.webshop.co.hu ,

PB gázpalack és Targoncagáz, palackosgaz.webshop.co.hu ,
PB, gázpalack, és, Targoncagáz, palackosgaz.webshop.co.hu, , , vásárlás, webshop, webáruház, bolt, www,

Loading
Copyright (c) 2007-2011. VNM Távközlési Zrt. | Webáruház készítés | Copyright VNM Távközlési Zrt. | ASZF Vásárlók részére
 
     
Webáruház készítés,webáruház ingyen, webshop ingyen